دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مهربانی عشق معجزه زندگی دعوت التیام درد گذشت

وقتی مهربانی را انتخاب کنی

بهترین خودت خواهی شد

وقتی عشق را انتخاب کنی

معجزه را به زندگی‌ات دعوت خواهی کرد

وقتی گذشت را انتخاب کنی

به تمام دردهای عالم التیام خواهی بخشید...