دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت در مقابل هیچکس احساس شرمندگی نکن

هیچوقت در مقابل هیچکس احساس شرمندگی نکن

به دنبال جبران باش اما هرگز شرمنده نباش!

اولین قدم برای محکم بودن این است که هیچوقت احساس شرمندگی نکنی. هیچ وقت نه در مقابل خودت و نه در مقابل دیگران احساس شرمندگی نکن. هیچوقت نه جلوی خودت و نه جلوی هیچ کس دیگری، سرت را به پایین نینداز. تلاش کن و مراقب لحظه لحظه مسیرت باش که مجبور به داشتن این حس نشوی.

محکم باش و استوار. سرت را بالا بگیر. تو تمام سعی و تلاشت را کرده‌ای. تو هرچه داشتی را گذاشته‌ای و در این مسیر کوتاهی نداشته‌ای. تو هیچ چیزی به کسی بدهکار نیستی. نتیجه تلاش تو، در حال آمدن و رسیدن به تو است.

اگر در حین تلاش کردن اشتباهی مرتکب شده‌ای و خطایی از تو سر زده، فقط و فقط طبق طبیعت خود پیش رفته‌ای. اشتباه کردن طبیعت هر انسانی است و چیزی که غیر طبیعی است، تکرار مکرر یک اشتباه است. سرت را بالا بگیر، به خودت افتخار کن و از اشتباهت درس بگیر. با اعتماد به نفس کامل، چیزهایی که از اشتباه قبلی آموخته‌ای را به کار بگیر و به دنبال جبران باش. اما هرگز بخاطر آن شرمنده خودت و دیگران نباش.