دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تا وقتی که از رویارویی با مشکلت بترسی نمی توانی آن را حل کنی

تا وقتی که از رویارویی با مشکلت بترسی نمی توانی آن را حل کنی

هرچقدر از مشکل خود فرار کنی، آن بیشتر دنبال تو خواهد آمد!

تا وقتی که با مشکلت رو در رو نشده و مقابلش قرار نگیری، چگونه می‌خواهی آن را حل کنی؟ در هر صورت این مشکل، یا مشکل تو است، یا مشکل تو نیست. اگر مشکل تو نیست و کنترلی روی آن نداشته و نمی‌توانی آن را تغییر بدهی، پس آن را بپذیر، رها کن و رد شو.

اما اگر این مشکل، متعلق به تو بوده و مسئولیتش متوجه تو است، مسئولیت‌پذیر باش. اگر مشکل تو است و می‌توانی روی آن کنترل داشته باشی، با آن روبرو شو، تحلیلش کن و برای حل آن قدم بردار. تا وقتی از رویایی با آن بترسی و رو در رویش قرار نگیری، چگونه انتظارحل شدن آن را خواهی داشت؟ چگونه می‌توانی مشکلی را که تحلیل نکرده و نشناخته‌ای را حل کنی؟ چگونه انتظار داری چیزی که مسئولیتش متوجه تو است، توسط تو رها شده باقی بماند و خودش حل شود؟

این را بدان که هرچقدر از رویارویی با مشکل خود بترسی و از آن فرار کنی، آن بیشتر به دنبال تو خواهد آمد و هرگز رهایت نخواهد کرد. محکم و قوی باش و برای حل کردنش، در مقابل آن بایست. باور داشته باش که هیچ مشکلی بزرگتر و قوی‌تر از تو نیست. وقتی با آن رو در رو شوی، خواهی دید که آنقدرها هم که فکر می‌کردی بزرگ نبوده است!