دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بهترین معلم تو اشتباه قبلی تو است

بهترین معلم تو اشتباه قبلی تو است

بجای سرزنش کردن خودت از اشتباهت درس بگیر!

بهترین معلم تو، اشتباه قبلی تو است. بهترین آموزگار تو که به بهترین شکل ممکن تو را برای قدم بعدی آموزش می‌دهد، همان اشتباهی است که در قدم قبلی آن را مرتکب شده‌ای. درسی که همان اشتباه به تو می‌دهد را در هیچ مکتب دیگری پیدا نخواهی کرد.

نگرانش نباش و خودت را بخاطر آن سرزنش نکن. تو انسان هستی و خطا کردن بخشی از وجود تو است. با همین اشتباهات است که قدم به قدم به کمال نزدیک‌تر می‌شوی. بجای نگرانی سرزنش، اشتباهات خودت را بپذیر و در آغوش بگیر. بجای سرزنش خودت، با دید باز به اشتباهات خودت نگاه کن و از آن‌ها بیاموز و درس‌هایی که آموخته‌ای را در قدم‌های بعدی خودت بکار ببند. قدم به قدم بهتر شو. تو لیاقت بهتر شدن را داری!