دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت یک انتخاب نباش

هیچوقت یک انتخاب نباش

همیشه یک اولویت باش!

هیچوقت یک انتخاب نباش. هیچوقت یک گزینه بین چندین گزینه برای انتخاب نباش. اگر اینگونه باش، ارزش خود را از دست خواهی داد و هر لحظه امکان این وجود دارد که کنار گذاشته شوی. اگر یک گزینه باشی، همچنان به غیر از تو گزینه های دیگری هم برای انتخاب وجود خواهند داشت و دیر یا زود، به حاشیه خواهی رفت. اگر یک گزینه در لیست انتخابی باشی، حتما تاریخ مصرف خواهی داشت...

تو لیاقت این را داری که در اولویت باشی. تو لیاقت این را داری که در سایه منطق، همیشه در راس باشی. همیشه با کسی باش و با کسی بمان که برای او در اولویت هستی، نه یک انتخاب روزمره و روتین. ارزش و لیاقت خودت را بشناس...!