دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زندگی خیلی ساده تر از چیزی است که فکر می کنی

زندگی خیلی ساده تر از چیزی است که فکر می کنی

فکر کردن بیش از حد به زندگی را متوقف کن!

زندگی خیلی ساده تر از چیزی است که فکر می کنی. زندگی خیلی ساده تر از آن است که بخواهی هر لحظه در حال فکر کردن به آن و مشکلاتش باشی و خودت را بیخود و بی‌جهت خسته کنی. زندگی یک روند رو به جلو است که چه بخواهی و چه نخواهی راه خود را پیدا کرده و پیش می رود. فکر کردن بیش از حد به آن را کنار بگذار.

 چیزهای مهم تر و قشنگ تری وجود دارند که می توانی به آن ها فکر کرده و انرژی خود را صرف آن ها کنی. کافیست کمی چشمانت را بازتر کرده و بهتر به خودت و اطراف نگاه کنی. خودت را بیهوده خسته نکن، از مغزت بیرون بیا و در لحظه حاضر باش و زندگی کن.