دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر از کنترلت خارج است رهایش کن

اگر از کنترلت خارج است رهایش کن

چرا انقدر نگران چیزی هستی که از کنترل تو خارج است؟

اگر از کنترل تو خارج است و نمی توانی تاثیری بر آن بگذاری، چرا انقدر نگرانش هستی و به آن فکر می کنی؟ چرا تمرکزت را روی چیزی گذاشته ای که حتی نمی توانی کوچکترین تغییری در آن ایجاد کنی؟ با این صرف انرژی بی فایده ای که در حال انجام آن هستی، موقعیت های خودت را هم از دست خواهی داد. تمام انرژی تو هدر رفته و چیزهایی که تحت کنترل تو هستند نیز از کنترلت خارج خواهند شد. رهایش کن و به زندگی خودت برس و آن را مدیریت کن. تنها چیزی که به تو مربوط است و تو مسئول آن هستی، زندگی خودت است. به یاد داشته باش که همیشه آرامش خودت در اولویت است.