دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط خودت روی خودت کار کن

فقط خودت روی خودت کار کن

فقط خودت به خودت قدرت و انرژی مثبت بده!

فقط خودت روی خودت کار کن. فقط خودت به خودت قدرت و انرژی مثبت را القا کن و فقط از خودت تاثیر بپذیر. اجازه نده که هیچ کس و هیچ چیز دیگری، کوچکترین تاثیر را بر روی تو بگذارد. اگر به تاثیر گرفتن از محیط و اطرافیان عادت کنی، حتی لحظه ای هم ثبات نخواهی داشت. نه قدرت خود را خواهی فهمید و نه ضعف واقعی خود را خواهی شناخت. در آن موقع است که دیگر با کمترین وزش بادی از ریشه آسیب خواهی دید و بر زمین خواهی افتاد. فقط و فقط خودت روی خودت حساب کن و از خودت تاثیر بگیر.