دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو نمی توانی حقایق را تغییر بدهی

تو نمی توانی حقایق را تغییر بدهی

اما حقایق می توانند تو را تغییر بدهند!

تو هرگز نمی توانی حقایق را تغییر بدهی. تو قدرت این را نداری که کوچکترین تغییری را در واقعیات ایجاد کنی. شاید بتوانی ظاهر امر را آن هم بصورت موقت تغییر داده و جلوه ای دیگر از واقعیت را نشان دهی، اما در آخر، این حقایق هستند که مثل روز روشن خواهند شد. اما برعکس، حقایق می توانند تو را تغییر دهند. حقایق می توانند کل وجود تو را شکسته و دوباره بنا کنند. روشن شدن حقیقت می تواند باور تو را نسبت به خودت، جهان و هرچیزی که در آن هست تغییر دهد. همیشه در پی حقیقت باش. حتی اگر تلخ، حتی اگر سنگین... همیشه جویای آن باش.