دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به خودت زمان و فرصت مجدد بده

به خودت زمان و فرصت مجدد بده

تو بیشتر از هرکس دیگری ارزش فرصت مجدد را داری!

به خودت زمان بده. به خودت فرصت مجدد بده. به خودت این اجازه را بده که دوباره امتحان کنی. چرا تا جایی که می‌توانی به دیگران دوباره فرصت می‌دهی، حتی اگر عمیق‌ترین زخم ها را به پیکره تو زده باشند، اما این اجازه را از خودت دریغ می‌کنی؟ مگر از خودت بهتر و قابل اعتماتر کسی را سراغ داری؟ همانطور که اشتباهات دیگران را می‌بخشی، چشم‌پوشی می‌کنی و به آن‌ها فرصت مجدد می‌دهی، خودت را هم لایق این بدان، حتی بیشتر، خیلی بیشتر. تو بیشتر از هرکس دیگری، ارزش آن را داری.