دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

این عشق نیست و خودکشی است

این عشق نیست و خودکشی است

هرگز به نام عشق خودکشی نکن!

عشقی که باعث پاک شدن لبخند از لب های تو شده و تو را در درد غرق کند، خود خودکشی است. عشقی که تمام زندگی تو را سیاه کرده و از آن یک ویرانه بسازد، به هیچ عنوان عشق نیست. عشق تماما هیجان مثبت، زیبایی، شور و اشتیاق است. عشق زنده شدن است نه هر دم مردن و تباه شدن. عشق همانی است که به تو زندگی می بخشد و دلیلی است برای نفس کشیدنت. اشتباه نکن و زندگی خودت را با نام عشق تباه نکن. چیزی که تو را به تباهی بکشاند عشق نیست، خود خودکشی است.