دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر خودت را باور کنی نصف مسیر را طی کرده‌ای

اگر خودت را باور کنی نصف مسیر را طی کرده‌ای

فقط به خودت ایمان داشته باش!

هر هدفی که داشته باشی، باید مسیری پر از پیچ و خم و پستی و بلندی را طی کنی تا به آن برسی. اما این را بدان که اگر در ابتدای این جاده سخت اما جذاب خودت را باور کنی و ایمان داشته باشی که می‌توانی، از همان ابتدا نیمی از مسیر را طی کرده‌ای. به همین راحتی، با همین جذابیت!