دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای خودت و روی خودت هم کار کن

برای خودت و روی خودت هم کار کن

بخاطر خودت، برای خودت وقت بگذار!

اگر می‌توانی در روز 8 ساعت را برای دیگران کار کنی، باید بتوانی یک ساعت هم برای خودت کار کنی. اگر می‌توانی تمام ساعات روز را در مورد دیگران فکر کرده و آن‌ها را سبک سنگین کنی، باید بتوانی دقایقی را هم به خودت اختصاص داده و تمام ابعاد وجودی خودت را مورد بررسی قرار دهی. نه تو برای دیگران هستی و نه دیگران برای تو. برای خودت هم وقت بگذار و روی خودت کار کن. تو عالی هستی و لیاقت عالی‌تر شدن را داری.