دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زیبایی زندگی در این است که همه چیز را ندانی

زیبایی زندگی در این است که همه چیز را ندانی

تا وقتی که از هرچیزی اطلاع نداشته باشی در آرامش خواهی بود!

در این زندگی، هرچه که بیشتر بدانی، بیشتر غرق عمقی پر از سوال خواهی شد. به این فکر کن که اگر بر فرض مثال می‌توانستی ذهن دیگران را بخوانی چه اتفاقی برای زندگی تو می‌افتاد؟ آیا دیگر می‌توانستی لحظه‌ای آرام و قرار داشته باشی؟ می‌توانستی در مقابل دیگران لحظه‌ای خودت را کنترل کرده و در آرامش نگه داری؟ یا اینکه فرض کن که می‌توانستی چهره واقعی دیگران را ببینی. آیا در این صورت می‌توانستی به عده‌ای حتی نگاهی گذرا بیندازی؟ تا وقتی که همه چیز را ندانی و از هرچیزی اطلاع نداشته باشی در آرامش خواهی بود و هرچه دانسته های تو در این موارد بیشتر شود، بیشتر آسیب خواهی دید.