دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بلند شو و قهرمان واقعی خودت باش

بلند شو و قهرمان واقعی خودت باش

هیچکس برای محافظت از تو نیامده است!

بلند شو و قهرمان واقعی خودت باش. هیچکس برای نجات دادن تو نیامده است. هیچ‌کس نیامده است تا تو را در مقابل سختی ها و مشکلات این زندگی حفظ کند. تنها کسی که می‌تواند از تو محافظت کرده و تو را نجات دهد، فقط و فقط خودت هستی. بلند شو و تمام قد و استوار در برابر مشکلات بایست و قدم بردار. با اتکا به خودت، موفق خواهی شد.