دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نسخه قبلی خودت را در ذهنت پاک کن

نسخه قبلی خودت را در ذهنت پاک کن

با خود جدیدت زندگی کن!

نسخه قبلی خودت را در ذهنت پاک کن. آن نسخه ناامید و بی انگیزه. آن خود منفی گرایی که فقط نیمه خالی لیوان را می دید. آن نسخه ای که تمام تلاش خود را می کرد که برای دیگران زندگی کرده و همه را راضی نگه دارد. چیزی که دیگر منقضی شده است. آن را پاک کن و کنار بگذار و با خود جدیدت زندگی کن.