دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنها نشستن بهتر از راه رفتن با انسان های بد است

تنها نشستن بهتر از راه رفتن با انسان های بد است

به تنهایی خودت احترام بگذار!

به تنهایی خودت احترام بگذار و برای آن ارزش قائل باش. تنها نبودن و در کنار کس یا کسانی بودن، اصلا ارزش این را ندارد که خودت را به افراد نا لایق سپرده و با آن ها هم مسیر شوی. اگر بنا به این است، تنها بمان و هرگز نگران آن نباش. تنها نشستن، بهتر از راه رفتن با انسان های بد است.