دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هرچیز منفی یک نقطه مثبت درون خود دارد

هرچیز منفی یک نقطه مثبت درون خود دارد

منفی ها را هم مثبت خواهی دید!

کمی عمیق تر و دقیق تر نگاه کن. هرچیز منفی، یک نقطه مثبت درون خود دارد. آن نقطه مثبت را پیدا کن، بیرون بکش و روی آن تمرکز کن. با عادت کردن به این کار، دیگر منفی ها را هم مثبت خواهی دید.