دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عشق بورز به همه به خودت

عشق بورز به همه به خودت

عاشق دنیا باش!

عاشق باش و عشق بورز. نه به یک نفر، نه به دو نفر… به تمام دنیا، به تمام عالم و اجزایش، به هرچیزی که می بینی و نمی بینی عشق بورز. عاشق ذره ذره جهان هستی باش و در صدر آنها خودت را قرار بده و عاشقانه خودت را دوست بدار.