دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به دیگران کمک کن تا به خودت کمک کنی

به دیگران کمک کن تا به خودت کمک کنی

انرژی مثبت به تو باز خواهد گشت!

تا می توانی به دیگران کمک کن. اگر به دیگران کمک کنی، روح و روان خود را پرورش خواهی داد. با این کار مثبت، نیاز فطری خود به کمک کردن را ارضا کرده و وجود خودت را در نزد خودت، سرشار از سربلندی و افتخار خواهی کرد. در کنار تمام این ها، بدان که تمام جهان، انرژی است. وقتی که با کار زیبایی مثل کمک کردن به هم نوعان خود به تمام کائنات انرژی مثبت می فرستی، کائنات هم بدون برو و برگرد این انرژی مثبت را به تو باز خواهد گرداند. پس، بهترین کاری که می توانی با آن به خودت کمک کنی، این است که به دیگران کمک کنی!