دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فروتن باش اما مظلوم هرگز

فروتن باش اما مظلوم هرگز

فروتن باش اما مراقب مرزهای خود باش!

فروتن باش اما مظلوم هرگز. تا جایی فروتنی داشته باش که مرزهای تو حفظ شود. اگر در این روند، مرزهای تو زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته شود، نام آن دیگر فروتنی، خضوع و افتادگی نیست. در این حالت مورد ظلم قرار گرفته و بجای یک فرد فروتن، یک انسان مظلوم خواهی بود. هرگز اجازه نده که در پس فروتنی تو، این اتفاق بیفتد.