دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به افرادی فکر کن که به تو فکر می کنند

به افرادی فکر کن که به تو فکر می کنند

گاهی خودت را درگیر فکر کردن به افرادی می کنی که حتی برای یک لحظه هم به تو فکر نمی کنند. افرادی که حتی برای یک آن هم به یاد تو نمی افتند و در هیچ کجای زندگی آن ها جایی نداری. خودت لحظه ای به این موضوع فکر کن. واقعا کار بیهوده ای نیست؟!