دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ایمان دارم که امروز خوشحال تر خواهی بود

ایمان دارم که امروز خوشحال تر خواهی بود

ایمان دارم که امروز، حال تو بسیار بهتر خواهد بود. امروز روزگارت سبز تر خواهد بود. امروز آسمان تو آبی تر خواهی بود و زیر آن آبی بی کران، بهترین ها را تجربه خواهی کرد. ایمان دارم و ایمان داشته باش که امروز، خوشحال تر خواهی بود و روزگار خوش تری را سپری خواهی کرد.