دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط نگران از دست دادن خودت باش

فقط نگران از دست دادن خودت باش

خودت را از دست نده!

تنها کس و چیزی که باید نگران از دست دادنش باشی، خودت هستی. اگر هر کسی و چیزی را از دست بدهی، باز هم خودت را داری و این از همه چیز مهم تر است. اما اگر خودت را از دست بدهی، بهترین همراه و یار خود را از دست داده ای و هیچ کس و هیچ چیز دیگری نمی تواند جای آن را پر کند. خودت را دو دستی بچسب!