دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ببخش و رد شو، این بهترین کار برای روحت است

ببخش و رد شو، این بهترین کار برای روحت است

ببخش و قلب و روحت را پاک کن!

ببخش و رد شو. هم خودت، هم دیگران و هم تمام عالم را ببخش. اگر ببخشی و رد شوی، بار خود را بسیار سبک تر خواهی کرد و مجبور به حمل کردن آن در مسیر زندگی نیستی. ببخش و. قلب خود را پاک و آرام کن. این بهترین کاری است که می توانی برای سلامت روح و ذهنت انجام بدهی. و بدان که اگر ببخشی، بخشیده خواهی شد.