دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هرگز از عشق و امید دست نکش

هرگز از عشق و امید دست نکش

در زندگی خود از هرچیزی که دست کشیدی، هرگز از عشق و امید دست نکش. تو تا روزی که عشق و امید داشته باشی زنده خواهی بود و زندگی خواهی کرد. اما در صورتی که این دو فاکتور زندگی بخش را از دست بدهی دیگر زنده نخواهی بود، حتی اگر بازهم نفس بکشی!