دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تحمل وزن نفرت خیلی سنگین و دردناک است

تحمل وزن نفرت خیلی سنگین و دردناک است

نفرت داشتن، سنگین ترین بار ممکن است!

خود کلمه نفرت آنقدر سنگین هست که با تکرار چندباره آن، انرژی زیادی از روح ما گرفته شود، وای بحال تحمل تمام احساس آن. نفرت داشتن خیلی سنگین است، سنگین تر از حمل هر بار دیگری. این بار سنگین می تواند تمام روح و جسم تو را در خستگی و تیرگی مزمن غرق کند. این بار سنگین را زمین بگذار، از آن بگذر و رد شو. زمین گذاشتن بار نفرت و رد شدن از آن، هرگز از تحمل سنگینی هر روزه آن دردناک تر نیست.