دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط نتیجه را به دیگران نشان بده

فقط نتیجه را به دیگران نشان بده

دیگران فقط نتیجه را می بینند!

از برنامه هایت برای کسی نگو. اهدافت را برای کسی مشخص نکن. از پیش برد برنامه هایت برای هیچ کسی صحبت نکن. فقط خودت اهدافت را ببین، در آرامش پیش برو و به سمت نتیجه حرکت کن. دیگران فقط نتیجه را می بینند. تا رسیدن به قله پیش برو و در آن لحظه، فقط نتیجه را به آن ها نشان بده.