دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط تو و خدایت می توانید اوضاع را تغییر بدهید

فقط تو و خدایت می توانید اوضاع را تغییر بدهید

با خدا باش و حرکت کن!

تو باید بخواهی و حرکت کنی. اگر تو بخواهی و حرکت کنی، خدای تو هم می خواهد. اوست که همواره با تو است. اوست که به تو قدرت داده و می دهد. اوست که عاشق تو و رشد تو است. او همیشه با تو همراه است، چه بخواهی و چه نخواهی. این تو هستی که باید این را باور کرده و با منبع انرژی یعنی خداوند همراه شوی. در این صورت است که می توانی اوضاع را تغییر بدهی. در غیر این صورت، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. حرکت کن.