دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

طرز فکر تو اصلی ترین معرف تو است

طرز فکر تو اصلی ترین معرف تو است

طرز فکر تو، بیانگر باور های تو است. طرز فکر تو، بیانگر دیدگاه تو نسبت به مسائل مختلف است. طرز فکر تو، صادقانه ترین تعریف، از شخصیت و وجود تو است. طز فکر تو، اصلی ترین معرف تو است. مراقبش باش.