دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در تمرین زخمی شو تا در مبارزه نمیری

در تمرین زخمی شو تا در مبارزه نمیری

اگر در تمرین زخمی شوی، در مبارزه هرگز نمی میری! کمی به این جمله فکر کن. اگر معنی آن را درست دریافت کنی، بهترین رویارویی را با زندگی خواهی داشت. تکرار می کنم، دوباره این جمله را بخوان و به معنی عمیق آن فکر کن!