دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به خودت زمان بده

به خودت زمان بده

به خودت زمان بده. خود تو هم مثل دیگران به زمان نیاز داری. در تنگنا گذاشتن و سخت گرفتن به خودت، بجز تشویش، اضطراب و نگرانی برای تو چیزی به دنبال نخواهد داشت. آرام باش و به خودت آرامش بده. در بهترین زمان ممکن، به بهترین نتیجه خواهی رسید.