دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به احساسات خوبی که داری اعتماد کن

به احساسات خوبی که داری اعتماد کن

انرژی هیچوقت دروغ نمی گوید!

به احساسات خوبی که داری اعتماد کن. اگر کسی، چیزی، محیطی یا موقعیتی به تو احساس خوب می دهد، نشان دهنده این است که با تو سازگار است و تو هم با آن سازگار خواهی بود. دریافت و داشتن احساس خوب، بیانگر خیلی از مسائلی است که برای روشن کردن آن ها، بدون حضور این احساس باید وقت و انرژی فراوانی را صرف آزمون و خطا کنی. به احساسات خوبت اعتماد کن. انرژی هیچوقت دروغ نمی گوید.