دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خود درونی تو میل به آرامش دارد

خود درونی تو میل به آرامش دارد

بجای تشویش و تنش، آرامش را به خودت هدیه کن!

برای خود درونی ات زندگی کن. خود درونی تو، میل به آرامش دارد و قبل از هر چیزی، آرامش را می خواهد. خود درونی تو، با تنش، درگیری و تشویش بیگانه است و هرگز دوست ندارد که این حالات مخرب را متحمل شود. خود درونی ات را دوست بدار و خواسته های آن را براورده کن، خواسته هایی که بزرگترین آن ها، آرامش است.