دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بگذار که قلبت راهت را پیدا کند

بگذار که قلبت راهت را پیدا کند

قلبت به تو دروغ نمی گوید!

یک بار هم که شده، اجازه بده که قلبت راهت را پیدا کند. قلب تو به تو دروغ نمی گوید، فقط این تو هستی که آن را باور نداری. قلب تو به دور از محاسبات معمول، زیباترین راه را به تو نشان خواهد داد. به قدرت و عشقی که در قلبت وجود دارد، ایمان داشته باش.