دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هر تجربه ای یک درس را برای تو دارد

هر تجربه ای یک درس را برای تو دارد

از تجربیاتت درس بگیر!

این را همیشه به یاد داشته باش که هر تجربه خوب، خنثی یا بدی، یک درس را برای تو به همراه دارد. درسی که در هیچ جای دیگری نمی توانی آن را بیاموزی. بجای فکر کردن و تمرکز کردن روی بار مثبت یا منفی تجربیاتی که داشته ای، روی درسی که برای تو داشته است تمرکز کن و آن تجربه را همیشه در یاد و خاطرت داشته باش.