دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

جنگ با خودت را تمام کن این بهترین صلح است

جنگ با خودت را تمام کن این بهترین صلح است

هرچقدر که با خودت جنگیده ای، دیگر کافیست!

تا امروز هرچقدر که با خودت جنگیده ای کافیست. تمامش کن. وقت آن رسیده است که خودت را ببخشی و از لیست دشمنان خونی خودت حذف کنی. آن همه حمله و ضربه که به خودت زده ای، دیگر کافیست. وقت آن رسیده است که جنگ با خودت را تمام کنی و صلحی تمام عیار برقرار کنی. وقت آن رسیده است که با خودت دوست باشی و دوستش داشته باشی. این بهترین صلحی است که می توانی برقرار کنی.