دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

منتظر معجزه نباش و خودت معجزه باش

منتظر معجزه نباش و خودت معجزه باش

در این حالت سکون انتظار چه چیزی را می کشی؟

منتظر چه چیزی هستی؟ ساکن نشسته ای و انتظار چه چیزی را می کشی؟ یک اتفاق بزرگ؟ یک معجزه عظیم؟! معجزه خود تو هستی. خود تو باید تمام اتفاقات خوب زندگی ات را رقم بزنی. خود تو باید حرکت کنی تا این اتفاقات رقم بخورد. منتظر معجزه نباش. بلند شو و حرکت کن و خودت یک معجزه بزرگ باش و اتفاقات بزرگ تر را رقم بزن.