دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ایجاد تجربیات جدید با تفسیر موقعیت و تفکر متفاوت

ایجاد تجربیات جدید با تفسیر موقعیت و تفکر متفاوت

نحوه تفسیر یک موقعیت
تصمیم می‌گیرد که چگونه آن را تجربه کنیم.با تفکر متفاوت در مورد آنچه با آن روبرو می‌شوید، تجربیات جدید ایجاد کنید...