دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زندگی از جایی شروع می شود که ترس تمام می شود

زندگی از جایی شروع می شود که ترس تمام می شود

ترس، اجازه زندگی را به تو نمی دهد!

ترس، بزرگترین عامل سکونی که می توانی در تمام جهان سراغ داشته باشی. وقتی در وجود خودت ترس داشته باشی، قدم از قدم نمی توانی برداری. البته این فقط قسمت خوب ماجرا است. چرا که ترس نه تنها باعث سکون تو می شود، بلکه عقب نشینی را هم به تو القا می کند. ترس همیشه وجود دارد. اما تابحال توجه کرده ای که چند درصد از ترسی که در وجودت هست، واقعیست؟ تا زمانی که با ترس هایت روبرو نشده، آن ها را نشناخته تمام نکرده ای، زندگی نخواهی کرد. زندگی دقیقا از جایی شروع می شود که ترس تمام می شود.