دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر حالت خوب نیست نگران نباش و لبخند بزن

اگر حالت خوب نیست نگران نباش و لبخند بزن

در حال حاضر حال تو خوب نیست؟ روز های تو پاییزی شده اند؟ حال و هوای دلت ابریست؟ دچار سکون شده ای؟ اصلا نگران نباش. این طبیعی است که گاهی، حال و روز دلت خوش نباشد و گرفته باشی. اگر در حال حاضر چنین وضعیتی داری، فقط یک لبخند بزن و مطمئن باش که همین لبخند تو، به زودی زود همه چیز را خوب می کند.