دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگران نباش تو به اندازه کافی قوی هستی

نگران نباش تو به اندازه کافی قوی هستی

نگران نباش. تو به اندازه کافی قدرت داری و قوی هستی. تو قدرتی داری که می توانی با آن دنیا را جابجا کنی. می توانی بوسیله آن، بزرگ ترین و خارق العاده ترین کارها را انجام بدهی. اما این ها در صورتی است که به قدرت ما فوق عظیم خود، باور داشته باشی. تو فقط ذره ای از این قدرت را در خود باور کرده ای. بدان که تو، منبع بزرگی از قدرت بوده و به اندازه کافی قوی هستی.