دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آنقدر خوب باش که کسی نتواند از تو چشم پوشی کند

آنقدر خوب باش که کسی نتواند از تو چشم پوشی کند

تا بحال به گل ها توجه کرده ای؟ مگر می توانی توجه نکنی؟ هرجایی که گلی ببینی، ناخوداگاه نمی توانی از آن چشم پوشی کنی و حداقل برای چند لحظه محو آن می شوی. دلیل توجه تو، زیبایی و خوبی گل ها است. گل ها، با هر رنگ، بو، شکل و نژادی خوب و جذاب هستند و هیچ جنبنده ای نمی تواند از آن ها چشم پوشی کند. تو هم مثل گل ها خوب باش. آنقدر خوب که کسی نتواند از تو چشم پوشی کند. باور داشته باش که زیبایی تو، به خوب بودن تو است.