دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خورشید هم تنهاست اما همچنان می درخشد

خورشید هم تنهاست اما همچنان می درخشد

از تنهایی می ترسی؟ نگران تنهایی خودت هستی؟ بخاطر اینکه تنها هستی، گوشه ای نشسته و خودت را خاموش کرده ای؟ نگاهی به خورشید بینداز. در آسمان به آن بزرگی تنهای تنهاست. هیچ موجودی را در کنار خود ندارد، اما درخشان ترین و گرم ترین موجود است و همچنان می درخشد. هر زمانی که نگران تنهایی خود شدی، فقط نگاهی به خورشید بینداز.