دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

طلوع کن و بدرخش که دنیا به نور تو احتیاج دارد

طلوع کن و بدرخش که دنیا به نور تو احتیاج دارد

طلوع کن. طلوع کن و بدرخش و تمام دنیا و کائنات را از نور خود بهره مند کن. باور کن که دنیا به نور تو احتیاج دارد و خاموشی تو، خاموشی دنیا را به همراه خواهد داشت. بدرخش و تمام موجودات عالم را به وجد بیاور. تو می توانی زیباتر از الماس بدرخشی. فقط طلوع کن و خودت هم غرق زیبایی و درخشندگی خودت شو.