دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زندگی کشمکش عقل و دل است

زندگی کشمکش عقل و دل است

در طول زندگی، مسیری را طی خواهی کرد که حرکت در آن، از ابتدا تا انتها، با کشمکش عقل و دل تو ایجاد می شود. گاهی این دو همسو و هم مسیر هستند و هردو یک مسیر را به تو نشان می دهند. اما در بسیاری از مواقع، حرف دل و عقل یکی نیست. عقل از منطق می گوید و قلب از عاطفه. ایجاد تعادل بین این دو، بهترین و هموارترین مسیر را برای تو می سازد. اما اگر این تعادل را برقرار نکنی، مسیر تو پستی و بلندی های زیادی را خواهد داشت.