دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تظاهر به خوشحالی، نشانه قوی بودن است

تظاهر به خوشحالی، نشانه قوی بودن است

روانشناسی می‌گوید:
 تظاهر به خوشحالی در زمانی که ناراحتی یا درد دارید، فقط نشانه‌ای از قوی بودن شما به عنوان یک انسان است...
️آیا شما در زمان درد یا ناراحتی از این توانایی برخوردار هستید؟؟؟