دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چندین برابر عشقی که می دهی را دریافت خواهی کرد

چندین برابر عشقی که می دهی را دریافت خواهی کرد

در این دنیا، همه چیز دوباره به تو برمی گردد. پس چه بهتر که به تمام موجودات و هرچیزی که در این عالم هست، عشق و انرژی مثبت بدهی. به این باور داشته باش و شک نکن که چندین برابر عشقی را که به دنیای اطراف می دهی، دوباره به سمت تو می آید و آن را دریافت خواهی کرد.