دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یک روز جدید یک شروع جدید یک من جدید

یک روز جدید یک شروع جدید یک من جدید

امروز یک روز جدید است. یک هوای نو که می خواهم از آن نفسی تازه کنم. یک روز زیبا که می خواهد به زندگی من زیبایی ببخشد. امروز روزی است که دوباره بیدار شده ام که یک شروع جدید داشته باشم. امروز می خواهم یک من جدید را به تمام دنیا نشان بدهم و تمام کائنات را شگفت زده کنم. من می توانم و این کار را خواهم کرد.