دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

صبر داشته باش تا زمان مناسب برسد

صبر داشته باش تا زمان مناسب برسد

این دنیا، یک زنجیره بهم پیوسته است و وقوع یک اتفاق، نیازمند وقوع هزاران اتفاق زنجیروار است. منتظر وقوع هر اتفاقی که هستی، صبر داشته باش. انتظار نداشته باش که همه چیز در لحظه اتفاق بیفتد. صبر داشته باش و پای زمان بمان. همه چیز در زمان خودش اتفاق خواهد افتاد.